STATUT DRUŠTVA

Na podlagi drugega odstavka 9. člena ter v zvezi z 8. členom in prvim odstavkom 9. člena Zakona o društvih
(Uradni list RS št 60/95 ter 89/99) je skupščina

DRUŠTVA PRIJATELJEV GLASBE KOPER,
dne 9.4.2002 delno spremenila in sprejela naslednji

STATUT

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je : DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE / ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
Društvo prijateljev glasbe (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so ljubitelji glasbene umetnosti.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, sedež društva je v Kopru, Gallusova 2. Društvo ima svoj žiro račun.

3. člen

Društvo ima svoj znak in žig.
Znak društva je grafični prikaz stiliziranih črk DPG z napisom imena društva v slovenščini na levi strani znaka (društvo prijateljev glasbe) in v italijanščini na desni strani znaka (societa’ amici della musica). Ime sedeža mesta Koper-Capodistria se nahaja pod grafičnim znakom.
Žig je okrogle oblike premera 3 cm. V sredini je napis Koper – Capodistria, v zgornjem delu žiga je napis DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE, v spodnjem delu pa napis SOCIETA’ AMICI DELLA MUSICA.

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali izven nje.

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča svoje člane:
– s pisnimi vabili na koncerte in predavanja;
– preko sredstev javnega obveščanja;
– na rednih sestankih društva;
– s pravico vpogleda v zapisnike organov društva;
– preko oglasne deske društva;
Širšo javnost obvešča društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je organiziranje koncertne sezone v Kopru, propagiranje in podpiranje domače glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, vzbujanje zanimanja za glasbeno umetnost med šolsko mladino v smislu glasbeno – estetske vzgoje skozi poseben mladinski abonma, organiziranje strokovnih predavanj, organiziranje strokovnih izletov na koncerte ali predavanja v druge kraje in drugo.
To dosega tako da:
– prireja redne koncertne prireditve za odrasle;
– prireja redne koncertne prireditve s predavanji za mladino;
– prireja strokovna predavanja in seminarje ter na ta način spodbuja strokovno izpopolnjevanje
članov društva;
– izdaja koncertne liste ob vsakem koncertu;
– pridobiva nove člane tako, da organizira pestro koncertno sezono;
– sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s tem področjem;
– si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva;
– se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva;
– seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju društva;

III. ČLANSTVO

7. člen

Član društva lahko postane vsak ljubitelj glasbe.
Društvo ima redne in častne člane.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje ter plačeval članarino. Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7 leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Častni člani so lahko: sponzorji, donatorji, simpatizerji, ki so s svojimi prispevki pripomogli k dobrobiti društva ali drugi. Naziv »častni član« dodeli posamezniku skupščina.

8. člen

Pravice članov so:
– da volijo in so izvoljeni v organe društva;
– da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva;
– da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva;
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
– da uporabljajo materialna sredstva društva oz. koristijo opremo društva pod pogoji, ki jih določa upravni odbor;
– da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira društvo, pod pogoji, ki jih določa upravni odbor;

9. člen

Dolžnosti članov so:
– da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;
da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja društvo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
– da redno plačujejo članarino v višini, ki jo letno določi upravni odbor društva;
– da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;
– da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane;
– da varujejo ugled društva;
– da s svojim delovanjem ne ogrožajo sebe ali drugih;
Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti – razen dolžnosti navedene v tretji alinei tega člena – predstavlja disciplinsko kršitev. Za člane, ki aktivno sodelujejo pri aktivnostih društva po drugi alinei tega člena, lahko upravni odbor določi nižjo članarino, dolžan pa je voditi evidenco prostovoljnega dela v društvu.

10. člen

Članstvo v društvu preneha:
– s prostovoljnim izstopom;
– s črtanjem;
– z izključitvijo;
– s smrtjo;
Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o odstopu.
Upravni odbor črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine za tekoče leto, brezpogojno pa mu preneha članstvo, če članarine ne plača dve leti zapored. Člana se iz društva lahko izključi na podlagi izrečenega pravnomočnega disciplinskega ukrepa. Član, ki je bil iz članstva črtan, se lahko včlani po preteku treh let od črtanja, ali prej, pod pogojem, da plača zaostalo članarino. Član, ki je bil iz društva izključen, se v društvo ne more včlaniti najmanj 5 (pet) let po izključitvi, nadaljnjih 5 (pet) let pa ne more biti izvoljen v organe društva.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA

11. člen

Društvo upravljajo:
– skupščina;
– predsednik društva;
– upravni odbor;
– nadzorni odbor;
– disciplinska komisija;
Člani organov društva imajo pravico do nadomestila stroškov, razen za zasedanje skupščine. Posameznim članom upravnega odbora se lahko izplačajo nagrade za delo. O višini nagrade odloča skupščina.

12. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani (redni in častni). Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno.Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 (trideset) dni po prejemu zahteve za sklic. Če upravni odbor skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.

13. člen

O sklicu skupščine in z dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred skupščino.
Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov.
Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 60 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna:
– če se ugotovi, da so bili člani v redu vabljeni in
– če je prisotnih najmanj 10 članov.
Če skupščina odloča na podlagi tretjega odstavka 13. člena, sklepi postanejo pravnomočni po poteku 30 dni, v kolikor v tem času ni bila sklicana ponovna skupščina

14. člen

Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z navadno večino lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne in se izvedejo po razpravi. Sklep skupščine je veljaven, če se je zanj odločila polovica prisotnih.
Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerimi se sprejemajo pravilniki ali se odloča o vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva, sta potrebni dve tretjini glasov prisotnih članov.

15. člen

Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina na predlog upravnega odbora ali na predlog skupine članov. O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovitelja.

16. člen

Naloge in pristojnosti skupščine so, da:
– izvoli delovno predsedstvo;
– sklepa o dnevnem redu;
– sprejema poročila o pretekli dobi;
– sprejema program dela društva za predvideno dobo;
– sprejema finančni načrt in zaključni račun;
– razrešuje in voli: predsednika društva, tajnika in blagajnika, člane nadzornega sveta, člane disciplinske komisije, člane programske komisije, komisije za izobraževanje in tehničnega referenta;
– lahko imenuje prokurista, ki bo predstavljal društvo navzven v poslih, za katere je imenovan, v skladu s pooblastili skupščine;
– odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva;
– odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva;
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
– odloča o vseh vprašanjih od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva;
– odloča o spremembah statuta in drugih predpisov društva;
– skupaj z nadzornim odborom odloča o disciplinskih kršitvah kot organ II. stopnje;
– imenuje posebne komisije ali ustanovi sekcije ali oboje ukinja;
– opravlja nalogo arbitra v sporih med upravnim odborom in drugimi organi ali člani društva;
– sklepa o prenehanju društva;
– podeljuje naziv častni član;
– odloča o višini nagrade posameznim članom, za delo v preteklem letu.
Gradivo za vprašanja, o katerih odloča skupščina in so navedena v 3., 4., 8., 10. in 12. alinei mora biti upravnemu odboru dostavljen najmanj 8 (osem) dni pred zasedanjem skupščine.

17. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Upravni odbor šteje od 10 (deset) do 15 (petnajst) članov.
Sestavljajo ga: predsednik (vodi in organizira delo v upravnem odboru), tajnik, blagajnik ter od 7 do 12 članov iz vrst vidnih glasbenih in kulturnih delavcev občine Koper.
Upravni odbor se sestaja enkrat mesečno. Izvoljen je za dobo 4 (štirih) let. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča z večino prisotnih članov. V primeru, da je število glasov izenačeno je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji.
Upravni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije. Člani komisij so lahko le člani društva, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki.

18. člen

Naloge upravnega odbora

Upravni odbor:
– sklicuje redno ali izredno skupščino;
– skrbi za izvrševanje programa društva;
– pripravlja predloge aktov društva;
– pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
– skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
– upravlja s premoženjem društva;
– ustanavlja in ukinja komisije;
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina;
– skrbi za strokovno in varno delo na akcijah, ki jih organizira društvo;
– zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo predpisan red;
– vodi evidenco prostovoljnega dela v društvu in določa višino, rok in način plačila članarine; V ta namen lahko določi članarino:
1. aktivnim članom,
2. drugim članom društva,
3. znižanje članarine članom, ki so se udeleževali prostovoljnega dela;
– odloča o nakupu premičnin večje vrednosti (večja vrednost pomeni vrednost, ki je večja po kriterijih
Kazenskega zakonika RS);
– sprejema odločitve o izdajanju priznanj: pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva;
– predlaga skupščini podelitev naziva “častni član”;
– opravlja nalogo arbitra v sporih med organi društva, ali v sporih med organi društva in člani;
– odloča o pritožbah zoper morebitne komisije oz. sekcije;

19. člen

Predsednik društva

Predsednik zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijam doma in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 (štirih let). Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored. Za svoje delo je odgovoren neposredno skupščini in upravnemu odboru.

20. člen

Predsednik društva:
– sklicuje sestanke upravnega odbora;
– poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka
– koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov društva;
– odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje;
– odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti;
– predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva;

21. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, ki ji je tudi odgovoren za delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh uglednih članov društva, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let.
Člani med seboj izvolijo predsednika, funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v upravnem odboru. Člani nadzornega odbora so lahko člani posameznih komisij.
Nadzorni odbor je sklepčen, če o prisotni vsi trije člani, odloča večina.

22. člen

Disciplinska komisija

Disciplin ko komisijo voli in imenuje skupščina za dobo 4 (štirih) let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na zahtevo upravičenih organov.
Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah kot organ 1. stopnje.
O pritožbah na odločitve disciplinske komisije odloča Skupščina kot organ II. stopnje.

DISCIPLINSKI POSTOPEK

23. člen

Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka,

24 člen

Disciplinski ukrepi

Kot disciplinski ukrep se lahko izreče
– opomin;
– javni opomin;
– izključitev;
Ukrep izključitve je možno izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za dobo do dveh let.
Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil društvu škodo, jo je dolžan povrniti. Višino škode določi upravni odbor.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

25. člen

Viri dohodkov

Viri dohodkov društva so:
– članarina;
– darila, volila;
– dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
– prispevki sponzorjev;
– javna sredstva;
– drugi viri.

26. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

27. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

28. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, po pooblastilu skupščine prokurist ali drug član društva, ki ga pooblasti predsednik. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi društva.

29. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, če to ni povezano z dodatnimi stroški. Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

30. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.
Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika, premično premoženje večje vrednosti na podlagi sklepa upravnega odbora in nepremičnine le na podlagi sklepa skupščine.

31. člen

Društvo mora predložiti letno poročilo o poslovanju pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo leto.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

32. člen

Društvo lahko preneha:
– po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino;
– po samem zakonu;
V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku, ali sorodnemu društvu, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Premoženje društva postane last lokalne skupnosti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

Ta statut je sprejela skupščina na svoji redni seji, dne 14. oktobra 1997 in velja v skladu z zakonom od tega dne dalje. S sprejetjem tega statuta je prenehal veljati dotedanji statut.
Dopolnila iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (UL RS 89/99 ter spremembo 17. člena o povečanju števila članov Upravnega odbora z 10 na »od 10 do 15« je sprejela skupščina dne 9. 4. 2002.

Borut Logar

Predsednik
DPG
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven